Inhoud en methode van een RI&E

Wat houdt een RI&E in?
In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) vermeldt de werkgever alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Inventariseren behelst het in kaart brengen van de gevaren en de risico’s. Evalueren heeft betrekking op het schatten van de risico’s, het vergelijken met een (wettelijke) norm en het monitoren van de voortgang in aanpak van de risico’s.

Wanneer wordt een RI&E uitgevoerd?
De Arbowet schrijft niet specifiek voor binnen welke termijn een RI&E opnieuw gedaan moet worden. Toch bestaat er wel een soort van algemene opvatting om (delen van) de RI&E minimaal eens per vijf jaar kritisch te bekijken. In feite wordt een RI&E zo vaak gemaakt als gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of ervaringen daartoe aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn: inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing, ingrijpende wijziging van de taken van werknemers. Ook moet de RI&E worden gewijzigd bij nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap of de professionele dienstverlening.

Wat is de beste methode voor een RI&E?
In een goede RI&E worden de mogelijke gevaren geïnventariseerd en wordt beoordeeld of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico opleveren en wat de omvang hiervan is. Dat gebeurt op een systematische manier, liefst aan de hand van een gestandaardiseerde RI&E-methode. De werkgever is in het kiezen van de methodiek afhankelijk van de aard van het bedrijf en het productieproces. De gezond-verstand aanpak moet vooropstaan. Het gaat er immers om dat kritisch naar het werk wordt gekeken en dat er goed voorbereide concrete maatregelen worden genomen die tot zichtbare verbeteringen leiden. Op www.rie.nl staan voorbeelden van RI&E-methoden voor allerlei branches.

Tags: , , , , Deel dit artikel